Przewóz koleją towarów niebezpiecznych – przepisy

Przewóz koleją towarów niebezpiecznych, takich jak gazy, ropa naftowa, chemikalia, czy inne, odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Uwzględnia się również przepisy RID, stanowiące swego rodzaju międzynarodowy regulamin przewozu koleją materiałów niebezpiecznych oraz załącznik nr 2 do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Kolejowej.

W myśl przepisów, punktem wyjścia do przewiezienia jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych jest stworzenie planu działania, uwzględniającego wszystkie podmioty uczestniczące w transporcie. Plan ten powinien zawierać kilka elementów. Przede wszystkim muszą w nim zostać rozdzielone kompetencje pomiędzy poszczególne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Osoby te muszą posiadać wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia. Kolejnym etapem przygotowywania planu działania jest określenie rodzaju przewożonych materiałów. Każdy z materiałów niebezpiecznych powinien zostać sklasyfikowany i oznaczony za pomocą specjalnych kodów. Kody te powinny zostać umieszczone na pomarańczowych tablicach i przytwierdzone do wagonów lub cystern. Dodatkowo, na wagonach lub cysternach należy umieścić nalepki informujące o rodzaju zagrożenia.

Plan przewozu materiałów niebezpiecznych powinien zawierać także opis działań podejmowanych podczas transportu, łącznie z zagrożeniami jakie mogą w związku z tym wyniknąć. Po identyfikacji tych zagrożeń, konieczne jest wskazanie działań podejmowanych, w celu ich zmniejszenia. Zadaniem przewoźnika jest także określenie sposobu postępowania w przypadku awarii lub wypadku. W tym celu należy m.in. wyznaczyć boczny tor, na którym będą mogły zatrzymać się uszkodzone wagony. Cechy, jakie musi spełniać taki tor zostały szczegółowo określone w przepisach. Uregulowaniu podlega także sam ruch wagonów przewożących materiały niebezpieczne. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, dwa ostatnie wagony muszą być wyposażone w hamulec zespolony, umożliwiający awaryjne zatrzymanie składu. Także samo manewrowanie składem powinno odbywać się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Działalność przewoźnika i wszystkich jednostek uczestniczących w transporcie materiałów niebezpiecznych podlega kontroli wyznaczonym podmiotom. Podmiotem takim może być przeszkolony doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych, któremu w razie potrzeby powinno się niezwłocznie udostępnić plan przewozu oraz inne wymagane dokumenty.

napisz odpowiedź

Komentarz

Podpis

Adres e-mail

Strona WWW

siedem + 8 =