Charakterystyka transportu ADR – co warto wiedzieć?

Cieszące się dużą popularnością firmy transportowe przewożą różnego rodzaju przedmioty, materiały, produkty. Muszą więc być one gotowe na każdą ewentualność oraz być dostosowane do wszelkich warunków, także tych ekstremalnych. Może się bowiem zdarzyć konieczność przetransportowania czegoś o podwyższonym ryzyku — niebezpiecznego materiału lub towaru, przy którym należy zachować szczególną ostrożność. Do tego rodzaju zadań został powołany wyjątkowy dział logistyki, jakim jest transport ADR.

Czym jest transport ADR?

Jest to rodzaj transportu, w którym przewozi się różnorodne towary oraz materiały ciekłe i stałe, które powszechnie uznawane są za niebezpieczne. Należą do nich wszelkie mogące wyrządzić szkodę środowisku naturalnemu, mieniu, czy ludziom (mogą nawet zagrozić życiu). W wypadku niewłaściwego przewozu lub magazynowania towary takie mogą spowodować potężny wybuch, a w konsekwencji pożar. Materiały wybuchowe zostały podzielone na dziewięć klas z podklasami. Należą do nich:

  • Materiały i przedmioty wybuchowe
  • Gazy
  • Materiały zapalne (ciekłe, stałe, samozapalne, a także te wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne)
  • Materiały utleniające
  • Nadtlenki organiczne
  • Materiały trujące
  • Materiały zakaźne
  • Materiały promieniotwórcze
  • Materiały żrące
  • Inne materiały i przedmioty niebezpieczne

 

Wymogi stawiane firmom transportowym ADR

Transport ciężarowy towarów niebezpiecznych, ze względu na stopień ryzyka i konieczność zachowania wyjątkowych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo otoczenia, został poddany szeregowi restrykcji, do których najlepsze firmy transportowe muszą się bezwzględnie stosować. Zostały one zawarte w akcie prawnym, jakim jest umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, tak zwana umowa ADR. Sporządzona została ona w szwajcarskiej Genewie pod koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Polska ratyfikowała ją w 1975 roku. Określa ona między innymi wymagania odnośnie do: znakowania specjalistycznych pojazdów (np. cystern przewożących gaz – w zależności od rodzaju przewożonego materiału, każdy samochód powinien posiadać specjalne naklejki, których zadaniem jest informowanie o typie transportowanego szkodliwego lub niebezpiecznego towaru), sposobu i warunków pakowania przesyłek, dodatkowego wyposażenia środka transportowego, czy zapisów, które powinny znaleźć się w dokumentacji przewozowej.

Wymogi stawiane kierowcom

Przewóz towarów niebezpiecznych może wykonywać jedynie specjalnie przeszkolony do tego celu kierowca posiadający uprawnienia ADR. Kierujący środkiem transportowym musi spełniać szereg wymagań, jakie stawiane są w umowie ADR. W końcu odpowiada on za bezpieczeństwo i prawidłowy transport przewożonych materiałów. To kierowca powinien zapewnić odpowiednie oznakowanie pojazdu oraz sprawdzić, czy nadawca przesyłki złożył niezbędne dokumenty. To on ponosi największą odpowiedzialność za załadunek, transport i rozładunek przewożonych niebezpiecznych towarów. W czasie wyjazdu musi on posiadać niezbędne wyposażenie, takie jak: dwie gaśnice, dwa trójkąty ostrzegawcze, czy klin zabezpieczający pojazd.

Jak więc widać, firmom transportowym niełatwo jest zdobyć pozwolenie na transport ADR. Uzyskanie takowego oznacza, że spełniają one wszelkie rygorystyczne wymogi zapisane w umowie ADR oraz że ich kierowcy są przeszkoleni i pozytywnie zdali uzupełniane co dwa lata egzaminy. Firmy posiadające zezwolenie na przewożenie materiałów niebezpiecznych, takie jak TSL Nordic Sp. z.o.o., których ofertę możesz zobaczyć tu https://tsl-nordic.com/, mogą cieszyć się więc olbrzymim zaufaniem i z całą pewnością możemy powierzyć im transport towarów ADR.

napisz odpowiedź

Komentarz

Podpis

Adres e-mail

Strona WWW

19 − 5 =